Konsultasyon sa Pagpasok sa High School para sa mga Estudyante Konektado sa Bansang Dayuhan

Kabilang ang mga kasalukuyang nanunungkulan mga guro ng mataas na paaralan ay mag-aalok ng gabay at payo sa pagpasok ng high school. (May tagasalin)

✔Uri ng Mataas na Paaralan (Pagkakaiba sa pagitan ng mga pampubliko at pribadong paaralan, sa pagitan ng full-time at part-time na kurso, atbp) ✔Sistema at paghahanda, examinees-entrance examination

✔Bayaran, Scholarships, atbp. pagtapos ng pasukan sa Mataas na Paaralan

Indibidwal na konsultasyon ay isasagawa pagkatapos ng konsultasyon session(Priority ang unang kumuha ng reserbasyon.)

Araw at oras: Araw & Oras: 13:00~16:30, Linggo, Oktubre 30, 2016 ※Simula ng tanggapan ng 12:30 p.m.

Lugar: Tsurumi International Lounge (2F See Crane, 1-31-2 Tsurumi-Chuo, Tsurumi Ward)

Para kanino: (ayon sa tuntunin) tinatayang. 30 tao (sa mga nakatira/nagtatrabaho/nag-aaral sa Tsurumi Ward at nais na pumunta sa high school at ang kanilang mga tagapag-alaga

Aplikasyon: Mag-aaply sa Tsurumi International Lounge sa tel. o e-mail.

TEL: 045-511-5311 (Martes ng Tagalog:9:00-17:00 ) Email: tsurumilounge@yoke.or.jp (Tagalog OK)

Libre po pati na ang tagasalin.