Alam ba kung paano ihiwalay ang mga basura at pamamaraan ng pagtatapon?

Alam ba kung paano ihiwalay ang mga basura at pamamaraan ng pagtatapon?

Makukuha ang pamplet sa pamamaraan ng pagtatapon sa opisina ng Tsurumi Ward. Mayroong dalawang uri, ang isa ay ang detalyadong pamplet, ang isa ay ang maikling pamplet.Makikita sa pamplet kung paano itatapon ang napakalaking basura tulad ng sopa.

Ang detalyadong pamplet:Ingles, Intsik, Hangul,Espanyol, Portuguese, Vietnamese.

Ang maikling pamplet:sa nasabi sa itaas kasama na ang Tagalog, Thai, French at Nepali.

Makukuha sa Counter numero.2 (Seksyon Chiiki Shinkou ), 5 palapag, opisina ng Tsurumi Ward.

Maaaring i-download ang impormasyong ito mula sa sumusunod na homepage. Mangyaring gamitin ito.

       ↓

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/ongen/pamphlet/wakedashi.html