Tsurumi Health and Welfare Center (Tsurumi Fukushi Hoken Center) News

Sa Tsurumi Health at Welfare Center, sa pangalawa at pangatlong palapag ng Tsurumi Ward Office ay may pamamaraan para sa nursing care at pag-aalaga sa bata, Promosyon sa kalusugan, at Konsultasyon sa mga pension. Kung saan sa Health and Welfare Center ay nakasulat ang mga uri ng konsultasyon na tinatawag na(Tsurumi Fukushi Hoken Senta kara no oshirase)

May mga bersyon sa Ingles,Intsik, Hangul, Espanyol, at Portuges.Sa isang palapag , pangalawang palapag, at tatlong palapag sa Tsurumi Ward, ang bawat window ng Tsurumi Health at Welfare Center ay maipamahagi ito ng Tsurumi Internasyonal mula Abril ito ay maibibigay.Mangyaring gamitin ito..

At sa Tsurumi Ward Office,mula Lunes hanggang Biyernes ay may Espanyol na maaaring makausap. Sa araw ng Biyernes naman ay Intsik.