【Mahalagang Paunawa】Tungkol sa pagbubukas uli ng Tsurumi Internasyonal Lounge sa darating na Hunyo 1.

Ang oras ng tungkulin ay simula  alas 9:00ng umaga hanggang alas 9:00 ng gabi.

Sa paggamit ng pasilidad. mangyaring tandaan ang mga bagay na ito.

○Gumamit ng mask sa  mukha.

○Maghugas ng kamay pati na ang mga daliri.

○disimpektahin ang mga lamesa,upuan at  iba pa na gamit ang alcohol.

○Limitahin ang bilang ng mga tao at  panatilihin ang agwat sa  isa’t isa.

○Magpasok ng sariwang hangin sa  silid.