Gabay maraming wika ng counter ng Tsurumi Health at Welfare Center

Gabay maraming wika ng counter ng Tsurumi Health at Welfare Center

Ang Tsurumi Health at Welfare Center(matatagpuan sa ika-2 at ika-3 palapag ng  opisina ng Tsurumi Ward)Pag-aalaga at Pagiging magulang,Promosyon sa Kalusugan,Konsultasyon sa mga pensyon, atbp.,maaaring gawin ang pamamaraan dito.Mayroong mga Ingles, Tsino, Hangul, Espanyol, at Portuges na bersyon ng “Balita mula sa Tsurumi Health at Welfare Center” na naglalarawan kung saan at kung ano ang maaaring ikunsulta sa Health at Welfare Center.

Ingles (←pdf Mangyaring idikit ang link)

Tsino (←pdf Mangyaring idikit ang link)

Hangul(←pdf Mangyaring idikit ang link )

Espanyol (←pdf Mangyaring idikit ang link)

Portuges (←pdf Mangyaring idikit ang link)

※Sa kadahilanang walang tagalog,kung may mga gustong malaman tungkol sa Tsurumi Health at Welfare Center ay makipag-ugnayan sa Tsurumi Internasyonal Lounge.