Ang mga suporta sa pag-aaral sa silid-aralan sa “Aozora” at “Nanairo” ay ipagpapatuloy.

Ang mga suporta sa pag-aaral sa silid-aralan sa  “Aozora” at “Nanairo” ay ipagpapatuloy.

Dati, ito ay isang libreng silid-aralan kung saan nagtipon ang mga bata at guro sa araw na upang mag-aral, ngunit sa oras na ito, pamamahalaan namin ang bilang ng mga tao at magsasagawa ng mga silid-aralan.
Ang prinsipyo ay ang paggamit ng online (Mag-zoom)。(①Smartphone, tablet、Maaari mong gamitin ang alinmang computer、②Ang pagkakaroon ng WiFi sa bahay ay isang kinakailangang kondisyon)

Ang mga hindi gumagamit ng online ay maaaring pumunta sa silid-pahingahan upang mag-aral.

Kung nais mong mag-aral sa online o pumunta sa silid pahingahan upang mag-aral, mangyaring mag-apply ng hindi bababa sa 3 araw bago mag simula ng araw ng silid-aralan. May bilang ang mga makakasali.

Bilang karagdagan, nag papaumanhin kami, pero ang mga bagong tao ay hindi maaaring sumali.Tanging ang mga dating nakalahok lamang.
Para sa Elementaryang klase 「Aozora」
Ika-1, ika-3 ng Sabado 
10:00ng umaga〜12:00 ng hapon

Para sa Junior High School na klase「Nanairo」
Tuwing Lunes
5:00ng hapon〜6:30 ng hapon

Babala: Sa Agosto ay walang klase. Sa halip ay magkakaroon kami ng klase sa aralin sa bakasyon sa tag-araw.(Tingnan ang flyer)

Klase sa tag-araw ng bakasyon
Ika-6 na baitang ng Elementarya at mag-aaral ng Junior High School:
Agosto 6、7、8
10:00ng umaga〜12:00 ng Hapon

Elementarya  2、3、4、5
Agosto 11、12
10:00ng umaga〜12:00 ng Hapon