[Paunawa: Kanagapang Impormasyon sa Tsurumi Ward] Linya ngJR Tsurumi Green Stamp Rally simula 9/19 (Sabado) hanggang 27 (Linggo)

Nakasakay ka na ba sa Linya ng JR Tsurumi? Ang daan kung saan ka makakapag-enjoy kagaya ng magagandang tanawin at ang tanawin sa mga istasyon na kung saan mararamdaman na ang dagat ay nasa harap ninyo. Kapag nangongolekta ng 3 o higit pang mga pantatak na matatakpuan sa mga istasyon ng linya ng JR Tsurumi  simula 19ng Nob (Sabado) hanggang 27ng Nob (Linggo), 3,000 mga katao ay makakakuha ng coaster na may isang espesyal na disenyo ng linya ng JR Tsurumi  sa batayan sa unang dumating. Inaanyayahan namin at mag-eenjoy kayo habang naglalakad sa panahon ng taglagas habang nangongolekta ng pantatak sa linya ng JR Tsurumi.

Para makalahok sa kaganapang ito, mangyaring dumating sa harap  ng  pasukan ng tiket sa labasan sa kanluran ng  estasyon ng Tsurumi  o kaya sa  pamahalaan ng tanggapan ng parke ng Irifune sa pagitan ng ika-9ng umaga at ika- 6ng hapon. Makakakuha ng isang librong pantatak at pantatak ng estasyon sa Tsurumi at Parke ng Irifune , isa pang lugar  kasama na sa labas ng pasukan ng bilihan ng tiket sa estasyon ng Nasyonal  haywey , sa labas ng pasukan ng bilihan ng tiket sa estasyon ng Bentenbashi , at estasyon ng Umishibaura malapit sa pasukan ng Parke ng Umishibaura. Pagkatapos ninyong matapos ang tatlong pantatak, at nakabalik sa alinmang estasyon ng Tsurumi o dikaya ng Parke ng Irifune, ay  makakuha ka ng coaster.

Ang coaster ay walang bayad, ngunit kailangan magbayad para sa transportasyon upang kolektahin ang mga pantatak o kaya stamps.

Para sa mga katanungan: Tsurumi Ward Office Ward Administration Promotion Division (Tsurumi Kuyakusho Kusei Suishinka) Tel:045-510-1676