Aplikasyon tungkol sa lisensya ng Day Care para sa pasukan sa Abril 2021

Kung ang mga magulang/tagapag-alaga ay walang panahon para alagaan ang kanilang mga anak sa tahanan dahilan sa daming mga trabaho o kaya may karamdaman  ay maaari ninyong ipaubaya sa day care.

Mangyaring sumangguni sa  Gabay ng “Yokohama City Day Care ng   pangatlong taon ng reiwa na tinawag sa bansang hapon.  “. Makakakuha kayo ng impormasyon tungkol sa mga dokumento at sa panahon ng tanggapan. Ang gabay na ito ay ibabahagi mula Oktubre 12(Lunes) ng 2020.

Paano mag-aplay: Pagpapadala sa pamamagitan ng koreo o pag-aaplay sa tanggapan sa opisina ng Tsurumi ward . Ang aplikasyon sa opisina ng Tsurumi ward ay magsisimula sa Nobyembre 3 ng Martes.

Ang  ” User Guide “, na naglalaman ng kinakailangang mga dokumento para sa pag-applay ay makukuha sa counter Numero. 4 ng Dibisyon ng suporta para sa Bata at Pamilya sa ika tatlong palapag sa opisina ng ward, estasyon sa Tsurumi paglabas ng kanluran  Administrative Service Corner, licensed Day Care Schools, Community Care Plaza at Wakkun Hiroba matatagpuan sa Wakkun Hiroba Satellite.

Ang opisina ng ward ay mamamahagi ng ” User Guide”  at ang  “Form ng Aplikasyon” mula October 12(Lunes). Pag nag aplay ay pupunuin ang mga punan . Ang aplikasyon ay mayroong mga wika sa mga sumusunod

・Ingles

・Intsik

・Espanyol

・Vietnamese

Pagtatanong: Dibisyon ng suporta  para sa Bata at Pamilya sa Opisina ng Tsurumi Ward

Tel: 045-510-1816

*Hangul, Tagalog, and Portuges ay walang handa. Sa mga interesado ay mangyaring kontakin ang Tsurumi International Lounge.