Sa opisina ng Tsurumi Ward ay may magagamit na tagasalin sa maraming wika para komunsulta. (Pagsasalin sa maraming wika)

Sa Tsurumi Ward ay may iba’t ibang pagsasalin sa maraming wika na maaari nang magamit「POCKETALK」. Ito ay kasinglaki ng smart phone na isang machine translator, na kung haharap at magsasalita aymagsasalin ito sa wikang hapon. Ang mga maaaring isaling mga wika ay Ingles,Instik,Hangul,Tagalog,Kastila,Portuges,Biyetnames at iba pang 75.

Ang bawa’t counter sa opisina ng Tsurumi Ward ay may nakalagay na machine translator. Makiusap at kausapin lang ang counter na tao, gamitin ang machine translator,gamitin ang madaling sabihin na wika at magkonsultasyon na.