"Kangaroo Salon" para sa mga dayuhang mag-ina/ama

- Impormasyon para sa pag-aalaga ng bata at wikang Hapon -


カンガルーサロン写真

Aralin ang mga impormasyong kinakailangan para sa pag-aalaga ng bata at wikang Hapon sa pamamagitan ng mga iba’t ibang tema(tulad ng mga sakit, bakuna, nursery, kindergarden, pagluluto ng OBENTO/baong, Pag-iwas sa sakuna at iba pa.)

Mayroon ding pagbasa ng picture book , kanta at iba pang mga kaganapan.

Halina’t sumali kasama ang iyong anak!

Petsa / Araw at Oras

Ika-3 Sabado (isang beses sa isang buwan) 13:00-14:30

Unang termino: Apr.-Hul. (6 na session)

Ikalawang termino: Set-Dis(6 na session)

Lugar

Buluwagang International Exchange sa Tsurumi

Fee

libre

Bilang ng mga partisipante

20 Pamilya(first come first served basis)

Saan mag-aplay

Telepono:045-511-5311 E-mail:tsurumilounge@yoke.or.jp