Tôi muốn học tiếng Nhật.

日本語教室写真

Sảnh GLQT Tsurumi có các lớp tiếng Nhật dành cho cư dân ngoại quốc:

・Lớp tiếng Nhật "Nakama" (Thứ Ba)

・Lớp tiếng Nhật Tsurumi (Thứ Tư)

・Nhóm Nihongo de Tanoshimu Kai (Thứ Năm)

・Lớp nói chuyện theo chủ đề (Thứ Sáu)

・NPO Nhóm giao lưu văn hóa "Konnichiwa" (Thứ Sáu)

・Nhóm hỗ trợ học tiếng Nhật 1.2.3 (các lớp cá nhân,ngày giờ chi tiết có thể thảo luận)

Trong quận Tsurumi còn có các lớp tiếng Nhật khác ngoài Sảnh GLQT Tsurumi:

・NPO Nhóm giao lưu văn hóa "Konnichiwa" (Thứ Bảy)

・Lớp tiếng Nhật tình nguyện Tsurumi (thông tin chi tiết)

Trong nội thành Yokohama cũng có nhiều lớp tiếng Nhật:

・Lớp tiếng Nhật do YOKE tổ chức →Chi tiết

・Cơ sở dữ liệu các lớp tiếng Nhật trong thành phố Yokohama →Chi tiết