Sa Tsurumi International Exchange Lounge, inihahanda ang sili-pulungan para sa mga nakarehistrong grupong maaaring gumamit nito.

Pagkabuuang Ideya ng Paggamit ng Silid-pulungan

Pangkabuuang Ideya ng Silid-pulungan

Silid-pulungan A (May kapasidad na 24-katao)

Silid-pulungan B (May kapasidad na 24-katao)

Silid-pulungan C (May kapasidad na 24-katao)

Maaaring pag-isahin ang Silid-pulungan A at B (May kapasidad na 48-katao)

Paghahati ng Oras ng Paggamit

Umaga: mula ika-9 ng umaga hanggang ika-1 ng hapon

Hapon: mula ika-1 hanggang ika-5 ng hapon

Gabi: mula ika-5 hanggang ika-9 ng hapon

Halaga ng Paggamit

Ang paggamit ng silid-pulungan ay walang bayad.

Sa Paggamit ng Silid-Pulungan

Kinakailangan ng pagpaparehistro ng grupo upang magamit ang silid-pulungan

Paraan ng Pagpaparehistro ng Paggamit

1. Isumite sa tanggapan ng (Tsurumi International) Lounge ang Application Form (Form 1) 1 ng Pagpaparehistro ng Paggamit (ng Silid-pulungan)

2. Bibigyan ng card upang makagamit ang grupo

Pamantayan Upang Makagamit ng Grupo ng Silid-pagpupulong

Pangunahin sa mga tuntuning dapat isakatuparan ng grupong magkakaroon ng aktibidades sa Tsurumi Ward:

1. Tulong para sa mga dayuhang naninirahan sa Japan, para sa mga grupong lumalahok sa mga pangunahing programa ng mga samahan ng International Exchanges, International Cooperation, atbp.

2. Bukod sa nakasaad sa itaas, ay mga grupong nagsasagawa ng mga programang alinsunod sa pagtulong sa mga dayuhang naninirahan sa Japan, International Exchanges, International Cooperation, atbp.

3. Para sa mga grupong naaprubahan ng Pamunuan ng Tsurumi Ward na nangangailang gumamit ng silid-pulungan

Bukod dito, hindi makakarehistro ang mga grupong maglulunsad ng mga aktibidades na liban sa nabanggit sa itaas na may kinalaman sa pamumuhunan, pangrelihiyon o pampulitika o kaya ay mga grupong naglulunsad ng aktibidades na taliwas sa kaayusan ng komunidad.

Paraan ng Pagpapareserba

Pagpapareserba ng Paggamit

1. Tatlong buwan bago ang araw ng paggamit (ito ay magiging sa susunod na araw kapag pumatak sa Araw ng pahinga), mula ika-9 ng umaga. Tinatanggap sa pamamagitan ng tawag sa telepono o kaya sa personal na pagpunta sa tanggapan.

2. Kinakailangan ang Application Form (Form 4) kung magpapareserba. Ngunit kung pagpapareserba sa telepono, isumite ang Application Form sa loob ng 7 araw pagkatapos magpareserba sa telepono.

3. Sa pagpapareserba, mabibigyan ng hanggang 6 beses na paggamit sa loob ng isang linggo.

Ang 1 beses na paggamit ay ang pagkakataon kung saan nahahati sa oras ang paggamit ng silid-pulungan.